Tietosuojaseloste: Rapala VMC North Europe Oy:n asiakasrekisteri

Laatimispäivä: 23.5.2018. (yritysnimimuutos 1.12.2021)

1. REKISTERINPITÄJÄ

Rapala VMC North Europe Oy,

Rapala VMC North Europe Oy asiakasrekisteri

Mäkelänkatu 87, 00610 Helsinki, Finland

(Entinen Normark Suomi Oy asiakasrekisteri, Aholaidantie 3, 40320 JYVÄSKYLÄ)

2. REKISTERIVASTAAVA

Rapala VMC North Europe Oy,

Rapala VMC North Europe Oy asiakasrekisteri

Mäkelänkatu 87, 00610 Helsinki, Finland

puh. 044 4250 500

3. REKISTERIN NIMI

Rapala VMC North Europe Oy asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET

Rapala VMC North Europe Oy:n asiakasrekisteriin kerätään asiakkaiden yhteystietoja myyntitapahtumien, asiakaspalautteiden ja huolto/takuuasioiden yhteydessä. Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja toiminnan laadun kehittämiseen liittyvissä toimenpiteissä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite
 • Rapala VMC North Europe Oy:n edustajan nimi tai tunniste

 • Tietojen keräysajankohta
 • Muu tarkoituksenmukainen sisältö

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Erilaiset myyntitapahtumat ja takuu/huoltoasioiden yhteydessä.

Ota yhteyttä -lomake (www.normark.fi/ota-yhteytta).

Takuu-/korjaus-/palautuslähete (www.normark.fi/sites/normark.fi/files/u1716/takuu_korjaus_palautus_lahete.pdf).

7. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT

Rekisteröityjen henkilötietoja ei luovuteta Rapala VMC North Europe Oy:n lukuun toimivien palvelua ylläpitävien ja kehittävien tai palvelukokonaisuuden tuotantoon osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. vaaratilanteiden selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai muihin kuin Yhdysvaltojen Safe Harbor -menettelyllä varmistettuihin riittävän tietosuojatason yhtiöihin.

8. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää henkilötietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Palvelin, johon tallenteet tallennetaan sijaitsee kulunvalvonnalla suojatussa tilassa.

Henkilötietoja voivat käsitellä vain ne henkilöt, joiden nimettyihin tehtäviin tallenteiden käsittely kuuluu. Tallenne-järjestelmään pääsyä valvotaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Järjestelmän käyttöä valvotaan käyttäjälokin avulla. Henkilöllä on vaitiolovelvollisuus erityisesti tallenteiden henkilöön liittyvästä sisällöstä.

10. REKISTERÖITYJEN TIETOJEN TARKASTUS- JA POISTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Tiedot voidaan poistaa, edellyttäen, että:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Tarkastusta varten on esitettävä kirjallinen pyyntö rekisterivastaavalle tai varattava aika henkilökohtaiseen tapaamiseen.

11. OIKEUS REKISTERÖITYJEN TIETOJEN KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

12. OIKEUS REKISTERÖITYJEN TIETOJEN KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tietojen käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

13. OIKEUS SIIRTÄÄ REKISTERÖIDYT HENKILÖTIEDOT TOISEEN JÄRJESTELMÄÄN

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

14. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien tietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.